Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
Rosi Group, s.r.o.
zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín I, oddiel Sro, vložka č. 21016/R, IČO 44502885, DIČ 2022724341, IČ DPH SK2022724341 so sídlom Topoľčianska 73/39, 958 04 Partizánske - Malé Bielice (ďalej len ako “spoločnosť” alebo “Poskytovateľ” alebo “Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) pre zmluvy uzavreté na diaľku, platné a účinné pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky www.delisend.com a poskytovaní služby Delisend.com

1. Definície

1.1) "VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky. 1.2) “služba“ (ďalej aj ako Delisend.com) je pre účely týchto VOP internetová stránka, ktorá svojím návštevníkom alebo používateľom poskytuje prístup k množstvu online zdrojov, analytických nástrojov a zdieľaných informácií vrátane webových služieb API. Návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.delisend.com alebo prostredníctvom API pripojenia svojho internetového obchodu alebo aplikácie. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto VOP rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne www.delisend.com. Poskytovateľ je oprávnený na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu www.delisend.com, jej subdomény. Účelom služby je upozorniť používateľa na možné obchodné riziká vyplývajúce z jeho obchodnej činnosti v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na internetovej stránke a na stránkach určenej prevádzkovateľom. Službu poskytuje prevádzkovateľ odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom tejto internetovej stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu počas prevádzkovateľom určeného obdobia bezodplatne, alebo za cenu zníženú o prevádzkovateľom určenú sumu. Súčasťou služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby. 1.3) “aplikácia“ znamená poskytovanie služby Delisend.com formou Software as a service (SaaS – Softvér ako služba) modelom nasadenia softvéru, kedy dochádza k hosťovaniu aplikácie prevádzkovateľom služby. 1.4) “hosting, hosťovanie” v širšom zmysle: prevádzka webovej stránky alebo softvérovej aplikácie na serveri, s neustálym pripojením na Internet. 1.5) “návštevník” je pre účely týchto VOP fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.delisend.com alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.delisend.com a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky, alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky www.delisend.com. 1.6) “používateľ” alebo “spotrebiteľ” znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu odlišnú od prevádzkovateľa, ktorá vyplnila registračný formulár, zaregistrovala sa pre užívanie služby a úplne a pravdivo vyplnila profil používateľa. 1.7) “podnikateľ” je osoba uvedená v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 1.8) “účastníkom” je používateľ služby alebo návštevník webovej stránky. 1.9) “účet používateľa“ (ďalej aj ako používateľský účet v príslušnom gramatickom tvare) znamená neverejnú časť aplikácie, ktorá je používateľovi prístupná po zadaní prihlasovacích údajov. Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu alebo bude založený na autentifikácií treťou stranou (zjednodušené prihlasovanie najmä cez služby spoločnosti Google alebo Facebook). Povinnou súčasťou úspešného vytvorenia používateľského účtu je vyjadrenie súhlasu s týmito VOP spoločnosti a súhlasom so spracúvaním osobných údajom dotknutej osoby. 1.10) “prihlasovacie údaje” znamenajú unikátne údaje prihlasovacie mena a hesla používateľa ktoré používateľ uloží v databáze aplikácie pri zriadení používateľské účtu. 1.11) "používateľské údaje" alebo „vaše údaje“ znamenajú akékoľvek údaje poskytnuté používateľom, ktoré sa v službe Delisend.com spracúvajú v mene používateľa ako spracovateľa údajov v priebehu poskytovania vlastných služieb používateľa. 1.12) „osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Rôzne útržky informácií, ktoré po spojení môžu viesť k identifikácii konkrétnej osoby, takisto predstavujú osobné údaje. 1.13) “zmluva“ znamená uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby medzi poskytovateľom služby a používateľom služby podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej a ktorej predmetom je poskytovanie služieb ponúkaných v aplikácií Delisend.com (ďalej len “zmluva”) 1.14) “obsah používateľa” je pre účely týchto VOP dátový alebo iný obsah vytvorený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ. 1.15) "spracúvanie" znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi používateľa, s obsahom používateľa a osobnými údajmi používateľa, či už automatickými prostriedkami alebo nie, ako napríklad zber, zaznamenávanie, organizácia, skladovanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iným spôsobom sprístupnenia mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a súvisiacimi právnymi predpismi. 1.16) "dokumentácia" znamená online používateľské príručky, dokumentáciu a pomocné a školiace materiály pre službu Delisend.com, ktoré sú z času na čas aktualizované, dostupné na stránke www.delisend.com alebo na iných prevádzkovateľom určených webových stránkach. 1.17) "objednávka" znamená odoslať objednávací dokument alebo online objednávku alebo aktiváciu predplatného, ​​ktorá špecifikuje služba, ktoré majú byť poskytnuté podľa tejto zmluvy a ktoré sú uzatvorené medzi prevádzkovateľom a Vami ako používateľom služby, vrátane akýchkoľvek dodatkov a dodatkov k nim. 1.18) “technické zariadenie” je zariadenie obsahujúce hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka a/alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo používateľ. 1.19) “API” (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania. 1.20) “affiliate” forma online reklamy, pri ktorej obchodníci/Inzerenti ponúkajú prevádzkovateľom internetových webových stránok, tzv. partnerom / publisherom, finančnú odmenu za privedenie návštevníka, ktorý na webových stránkach inzerentov vykoná nejakú činnosť (napríklad nákup výrobku, služby, registrácia, apod.). 1.21 “CTA / call to action” je výzva na akciu je marketingový výraz pre akýkoľvek dizajn, ktorý má vyvolať okamžitú odpoveď alebo podporiť okamžitý predaj. CTA sa najčastejšie týka použitia slov alebo fráz, ktoré je možné začleniť do predajných skriptov, reklamných správ alebo webových stránok, ktoré nútia publikum konať špecifickým spôsobom.

Create files and folders