Pravidlá ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 1 augusta 2021

Vážení používatelia, ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na webovej stránke https://delisend.com (ďalej len ako internetová stránka) a poskytovateľom služby Delisend.com (ďalej len ako služba). Z tohto dôvodu Vám predkladáme naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky a poskytovaním služby (ďalej ako pravidlá).

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Rosi Group s.r.o. (ďalej len ako prevádzkovateľ) pre účely napr. v súvislosti s poskytovaním analytických služieb, eshopom, vernostným programom, marketingovými ponukami, organizovanie súťaží, vašimi podnetmi, dotazmi, reklamáciami a inými aktivitami.

Portfólio našich služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli prinášať kvalitnejšie služby.

Pri poskytovaní našich služieb, ako aj pri ich inováciách vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim používateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči Vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich Vaše súkromie a ochranu Vašich osobných údajov. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

V rámci poskytovania našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov si prečítajte nižšie.

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva Vaše osobné údaje, komu sú Vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona a ako si ich môžete uplatniť.

Prevádzkovateľ osobných údajov

je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom služby Delisend.com je: Rosi Group s.r.o., so sídlom Pažiť 5, 958 03 Pažiť, IČO: 44502885, DIČ: 2022724341, IČ DPH: SK2022724341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21016/R
Kontaktné údaje: tel.: +421 908 676 424, e-mail: gdpr@delisend.com
Zodpovedná osoba: Peter Rosinský, ohľadom spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať aj našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov, prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@delisend.com

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami:

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 • obmedzenie účelu: osobnú údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
 • správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú)
 • minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení
 • zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Zákonnosť spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 13 zákona o ochrane osobných údajov iba na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa

Podmienky spracúvania osobných údajov pri poskytnutí súhlasu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov.

Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na gdpr@delisend.com, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať s využitím funkcie Mailchimp alebo iného nástroja na správu e-mailov, ktorý prevádzkovateľ používa.

Osobné údaje, právne základy, účel a doba spracúvania spracúvania osobných údajov cez službu Delisend.com

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len ako „osobné údaje“). Týmito môžu byť Vaše osobné údaje ako návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby, ale aj osobné údaje Vašich klientov tzn. klientov návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby – bežné osobné údaje zvyčajne v rozsahu:

 • meno a priezvisko príp. titul
 • adresa trvalého pobytu a/alebo korešpondenčná adresa
 • telefónne číslo
 • adresa elektronickej pošty (e-mail)
 • údaje o bankovom účte a iné (v závislosti od toho, aké ďalšie uvediete)

Osobné údaje teda získavame od používateľov služby, ale pre zjednodušenie fungovania služby aj z verejne prístupných zdrojov.

Na to, aby sme mohli pre Vás poskytovať službu efektívne, ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Zároveň ste v zmysle všeobecných obchodných podmienok povinný nás bez zbytočného odkladu informovať o zmene svojich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy a poskytovania našej služby resp. je nevyhnutné na plnenie našich povinností (poskytovanie služby) vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu v zmysle všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak by ste nám svoje osobné údaje neposkytli, nemohol by vzniknúť medzi nami zmluvný vzťah viažuci sa k poskytovaniu služby.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v dvoch situáciách, a to konkrétne:

 • spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou
  • v prípade, keď sme ako spoločnosť v pozícii prevádzkovateľa a Vy ako používatelia ste dotknutými osobami
 • spracúvanie osobných údajov na fakturáciu
  • v prípade, keď ste ako používateľ v pozícií prevádzkovateľa a Vaši klienti sú dotknutými osobami a zároveň ako používateľ osobné údaje týchto dotknutých osôb postupujete nám ako spoločnosti, sme v pozícii sprostredkovateľa
  • Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky (analytické funkcie pre správne fungovania služby a pod.)
Toto spracúvanie osobných údajov sa môže v prípade marketingu vykonávať na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe udeleného súhlasu.

Prostredníctvom služby Delisend.com prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na:

Účel Právny základ Oprávnené záujmy Kategórie Doba uchovania
analytické účely súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami spoločnosti Rosi Group s.r.o. súvisiace analytickými účelmi ako napr. profilovanie užívateľov na základe štatistických údajov meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa doručenia, e-mail, telefónne číslo 10 rokov
zasielanie newslettera súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami spoločnosti Rosi Group s.r.o. súvisiace s marketingovými aktivitami ako napr. profilovanie užívateľov na základe štatistických údajov z newslettra meno, priezvisko, e-mail 2 rokov čas vyjadreného súhlasu so zasielaním newslettera
účasť v reklamnej a propagačnej súťaži/hre a odovzdanie výhry výhercom reklamných a propagačných súťaží/hre podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhry prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa profil sociálnej siete, e-mail, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, potrebný na kontaktovanie výhercu a ďalej dátum narodenia, číslo OP, číslo účtu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby a/alebo odovzdanie výhry podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hre do uplynutia súťaže a 3 kalendárne mesiace po skončení súťaže a pri výhercoch 10 rokov
e-shop osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými aktivitami meno, priezvisko, adresa, telefón, heslo, e-mail 10 rokov
monitorovanie neverejných a verejných priestorov kamerovým systémom súhlas dotknutej osoby, ochrana životne dôležitých záujmov a oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), d), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a), d), f) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa najmä súvisiace s ochranou život, zdravia a majetku Videozáznam 14 dní

Prevádzkovateľ zabezpečí, v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, aby takéto spracovanie bolo zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, že zohľadní:

 • akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov
 • okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom
 • povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
 • možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu
 • existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahàňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom

 • prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
 • aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov) komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)
 • ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
 • máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
 • máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy
 • či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

 • Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
  • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
  • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
  • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
  • vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
  • vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
  • vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
 • Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
  • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
  • na splnenie zákonnej povinnost
  • na uplatnenie nášho právneho nároku
  • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
  • počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov
  • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
  • budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú o dotknutej osobe. Máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Za akékoľvek ďalšie kópie alebo spravovanie osobných údajov v špeciálnom formáte (inom formáte ako je dátová kópia) o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ako dotknutá osoba podá žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Právo odvolať môžete napríklad:

 • e-mailovou správou zaslanou na adresu gdpr@delisend.com
 • zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa Rosi Group s.r.o., Pažiť 5, 958 03 Pažiť s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu): Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu .

Môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Spracúvaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám. V rámci prevádzkovania našej služby sme prijali jednotlivé opatrenia pre ochranu osobných údajov, ktoré sústavne dodržujeme.

Pri prevádzkovaní služby spolupracujeme s tímom ľudí, ktorí návštevníkom internetovej stránky a používateľom služby poskytujú zákaznícku a technickú pomoc a spolupracujú na ďalšom vývoji služby. Z tohto dôvodu sú v nevyhnutnom rozsahu príjemcami osobných údajov.

Na internú komunikáciu, emailovú a četovú komunikáciu s návštevníkmi a používateľmi využívame služby od spoločností Slack Technologies, Inc.tawk.to inc, a Quality Unit, s.r.o., ale častokrát nám píšete so žiadosťou o technickú a zákaznícku podporu aj cez sociálnu sieť Facebook (Facebook Inc. a/alebo Facebook Ireland Ltd). Servery, hosting, databázy, zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťami Digital Ocean LLC, WebCreators, s.r.o. Prostredníctvom spoločností Stripe Payments Europe, Ltd. a PayPal, Inc. sú vám poskytnuté služby online platieb. Vaše doklady odosiela Slovenská pošta, a.s.. Platbu za využívanie našej služby nám zasielate aj na náš bankový účet založený v spoločnosti Československá obchodná banka, a.s..

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov zamerané najmä na:

 • kybernetická a objektová bezpečnosť,
 • obmedzenie prístupu povereným osobám k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov,
 • anonymizovanie osobných údajov
 • školenie zamestnancov,
 • šifrovanie nosičov osobných údajov,
 • zabezpečenie neoprávneného vkladania, neoprávneného prehliadania a neoprávnených zmien osobných údajov v informačných systémoch,
 • zabezpečenie prenosu/prepravy osobných údajov, sledovať a zabezpečiť celý tok osobných údajov,
 • zabezpečenie obnovy dát v prípade porúch a pod.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v prípade, ak porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné údaje.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.

TOP