Terms and Conditions

obchodnej spoločnosti

Rosi Group, s.r.o.

so sídlom Pažiť 5, 958 03 Pažiť, IČO 44502885, DIČ 2022724341, IČ DPH SK2022724341, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín I, oddiel Sro, vložka č. 21016/R, (ďalej len ako “spoločnosť” alebo “Poskytovateľ” alebo “Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) pre zmluvy uzavreté na diaľku, platné a účinné pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky www.delisend.com a poskytovaní služby Delisend.com

 1. Definície
  1. "VOP“ znamená tieto Terms and Conditions.
  2. služba“ (ďalej aj ako Delisend.com) je pre účely týchto VOP internetová stránka, ktorá svojím návštevníkom alebo používateľom poskytuje prístup k množstvu online zdrojov, analytických nástrojov a zdieľaných informácií vrátane webových služieb API. Návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.delisend.com alebo prostredníctvom API pripojenia svojho internetového obchodu alebo aplikácie. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto VOP rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne www.delisend.com. Poskytovateľ je oprávnený na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu www.delisend.com, jej subdomény. Účelom služby je upozorniť používateľa na možné obchodné riziká vyplývajúce z jeho obchodnej činnosti v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na internetovej stránke a na stránkach určenej prevádzkovateľom. Službu poskytuje prevádzkovateľ odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom tejto internetovej stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu počas prevádzkovateľom určeného obdobia bezodplatne, alebo za cenu zníženú o prevádzkovateľom určenú sumu. Súčasťou služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby.
  3. aplikácia“ znamená poskytovanie služby Delisend.com formou Software as a service (SaaS – Softvér ako služba) modelom nasadenia softvéru, kedy dochádza k hosťovaniu aplikácie prevádzkovateľom služby.
  4. hosting, hosťovanie” v širšom zmysle: prevádzka webovej stránky alebo softvérovej aplikácie na serveri, s neustálym pripojením na Internet.
  5. návštevník” je pre účely týchto VOP fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.delisend.com alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.delisend.com a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky, alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky www.delisend.com.
  6. používateľ” alebo “spotrebiteľ” znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu odlišnú od prevádzkovateľa, ktorá vyplnila registračný formulár, zaregistrovala sa pre užívanie služby a úplne a pravdivo vyplnila profil používateľa.
  7. podnikateľ” je osoba uvedená v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
  8. účastníkom” je používateľ služby alebo návštevník webovej stránky.
  9. účet používateľa“ (ďalej aj ako používateľský účet v príslušnom gramatickom tvare) znamená neverejnú časť aplikácie, ktorá je používateľovi prístupná po zadaní prihlasovacích údajov. Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu alebo bude založený na autentifikácií treťou stranou (zjednodušené prihlasovanie najmä cez služby spoločnosti Google alebo Facebook). Povinnou súčasťou úspešného vytvorenia používateľského účtu je vyjadrenie súhlasu s týmito VOP spoločnosti a súhlasom so spracúvaním osobných údajom dotknutej osoby.
  10. prihlasovacie údaje” znamenajú unikátne údaje prihlasovacie mena a hesla používateľa ktoré používateľ uloží v databáze aplikácie pri zriadení používateľské účtu.
  11. "používateľské údaje" alebo „vaše údaje“ znamenajú akékoľvek údaje poskytnuté používateľom, ktoré sa v službe Delisend.com spracúvajú v mene používateľa ako spracovateľa údajov v priebehu poskytovania vlastných služieb používateľa.
  12. osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Rôzne útržky informácií, ktoré po spojení môžu viesť k identifikácii konkrétnej osoby, takisto predstavujú osobné údaje.
  13. zmluva“ znamená uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby medzi poskytovateľom služby a používateľom služby podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej a ktorej predmetom je poskytovanie služieb ponúkaných v aplikácií Delisend.com (ďalej len “zmluva”)
  14. obsah používateľa” je pre účely týchto VOP dátový alebo iný obsah vytvorený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ.
  15. "spracúvanie" znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi používateľa, s obsahom používateľa a osobnými údajmi používateľa, či už automatickými prostriedkami alebo nie, ako napríklad zber, zaznamenávanie, organizácia, skladovanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iným spôsobom sprístupnenia mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa a súvisiacimi právnymi predpismi.
  16. "dokumentácia" znamená online používateľské príručky, dokumentáciu a pomocné a školiace materiály pre službu Delisend.com, ktoré sú z času na čas aktualizované, dostupné na stránke www.delisend.com alebo na iných prevádzkovateľom určených webových stránkach.
  17. "objednávka" znamená odoslať objednávací dokument alebo online objednávku alebo aktiváciu predplatného, ​​ktorá špecifikuje služba, ktoré majú byť poskytnuté podľa tejto zmluvy a ktoré sú uzatvorené medzi prevádzkovateľom a Vami ako používateľom služby, vrátane akýchkoľvek dodatkov a dodatkov k nim.
  18. technické zariadenie” je zariadenie obsahujúce hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka a/alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo používateľ.
  19. API” (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu. API funkcie sú programové celky, ktoré programátor volá namiesto vlastného naprogramovania.
  20. affiliate” forma online reklamy, pri ktorej obchodníci/Inzerenti ponúkajú prevádzkovateľom internetových webových stránok, tzv. partnerom / publisherom, finančnú odmenu za privedenie návštevníka, ktorý na webových stránkach inzerentov vykoná nejakú činnosť (napríklad nákup výrobku, služby, registrácia, apod.).
  21. CTA / call to action” je výzva na akciu je marketingový výraz pre akýkoľvek dizajn, ktorý má vyvolať okamžitú odpoveď alebo podporiť okamžitý predaj. CTA sa najčastejšie týka použitia slov alebo fráz, ktoré je možné začleniť do predajných skriptov, reklamných správ alebo webových stránok, ktoré nútia publikum konať špecifickým spôsobom.
 2. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto VOP podrobne upravujú rámec právneho vzťahu a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi poskytovateľom služby ktorým je spoločnosť Rosi Group s.r.o., so sídlom Pažiť 5, 958 03 Pažiť, IČO: 44502885, DIČ: 2022724341, IČ DPH: SK2022724341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21016/R a používateľom, ktorej predmetom zmluvy je poskytovanie služieb ponúkaných na internetovej stránke poskytovateľa dostupnej na adrese – https://delisend.com ktorý prevádzkuje poskytovateľ. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a súvisiacimi právnymi predpismi. Právne vzťahy poskytovateľa a používateľa, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP alebo zmluvou o poskytnutí služby, sa riadia príslušnými ustanoveniam Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. Účastníci sú viazaní pravidlami upravenými týmito VOP od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa.
  2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník a/alebo používateľ sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.
  3. Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľajú na jeho vytvorení a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník a/alebo používateľ pri prezeraní internetovej stránky a/alebo používateľ pri využívaní služby používať. Vždy, keď sa v týchto VOP použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník ani používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.
  4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči návštevníkovi a/alebo používateľovi ich odsúhlasením v procese registrácie na internetovej stránke poskytovateľa.
 3. Pravidlá pre prezeranie internetovej stránky
  1. Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.
  2. Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv prevádzkovateľa a/alebo iných návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.
  3. Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať download (tzv. stiahnutie) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného prevádzkovateľom na stiahnutie do technického zariadenia, ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový a/alebo zvukový a/alebo zvukovo-obrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi a/alebo iným návštevníkom a/alebo iným používateľom a/alebo tretím osobám.
  4. Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí prevádzkovateľ s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny prevádzkovateľa. V prípade nedodržania pokynov prevádzkovateľa zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.
 4. Registrácia a spôsob uzatvárania Zmluvy
  1. Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy.
  2. Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach alebo na internetových stránkach obchodných partnerov na ktorých sa dajú služby objednať, zverejňuje ponuku na uzatvorenie zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP.
  3. Službu poskytovanú poskytovateľom si používateľ objednáva prostredníctvom elektronického formuláru dostupného na internetovom portáli poskytovateľa, prostredníctvom elektronického formuláru dostupného na firemnej doméne poskytovateľa www.rosigroup.com, alebo elektronickom formulári umiestneného na doménach obchodných partnerov.
  4. V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
  5. Návštevník je povinný v registračnom a profilovom formulári uviesť všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v profilovom formulári návštevník uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo iných používateľov a/alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.
  6. Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“) aktivovaním balíčka služieb poskytnutého bezodplatne alebo zaplatením ceny podľa platného cenníka, návštevník získava postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito VOP zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.
  7. Kliknutím návštevníka na niektoré z tlačítok “vytvorte si účet”, “dokončiť registráciu“, “zaregistrovať”, “vyskúšať zadarmo” (Ďalej aj ako registračné CTA) je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany návštevníka. Odoslaním vyplneného registračného formulára bude uzavretá zmluva a vytvorený účet používateľa
  8. Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré mu a/alebo prevádzkovateľovi a/alebo inému používateľovi a/alebo návštevníkovi a/alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.
  9. V prípade zistenia, že je možné odôvodnene predpokladať, že odoslaný registračný formulár alebo profil používateľa nie je riadne vyplneným formulárom (napríklad uvedenie nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov), prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát. Prevádzkovateľ v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplnených formulárov.
  10. Každý z používateľov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného používateľského účtu. Každý používateľský účet je viazaný na jedno unikátne daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO) prideľované príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania. V prípade, že sa už registrovaný používateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho užívateľského účtu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné používateľské účty. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva používateľa užívať službu, používateľovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných používateľských účtov, prevádzkovateľ si vyhradzuje odstrániť každý používateľský účet používateľa a obsah používateľa bez vzniku práva používateľa na náhradu akejkoľvek škody. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie používateľov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami prevádzkovateľa a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
  11. K vzniku účinkov zmluvy o poskytovaní služby vzniká momente úhrady za platené služby a zmluvné strany sa stávajú nositeľmi práv a povinností zo zmluvy. Do tohto momentu nie je poskytovateľ povinný používateľovi poskytovať žiadne spoplatnené služby, iba ak by sa poskytovateľ a používateľ výslovne a preukázateľne dohodli, že na začatie poskytovania služieb je postačujúce, aby používateľ uhradil časť dohodnutej odplaty za poskytované služby. V takomto prípade, ak používateľ v dohodnutom termíne zvyšnú alebo dohodnutú časť odplaty neuhradí, poskytovateľ je oprávnený zamedziť mu prístup na internetové stránky poskytovateľa a nie je mu ďalej povinný poskytovať spoplatnené služby.
  12. Táto zmluva medzi prevádzkovateľom a používateľom sa uzatvára na dobu neurčitú
 5. Vyhlásenie spotrebiteľa a odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom
  1. Účastníci tejto zmluvy majú právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto VOP.
 6. Služby
  1. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne poskytovateľ služby.
  2. Používateľ sa za používanie predplatených služieb zaväzuje uhradiť finančnú odmenu vo výške uvedenej v používateľskom prostredí aplikácie.
  3. V prípade, že je používanie aplikácie či služby poskytnuté za poplatok, má prevádzkovateľ právo poskytnúť plnenie zo zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu aplikácie alebo služby) až po zaplatení poplatku. Ak používateľ poplatok neuhradí alebo neuhradí celú sumu poplatku za používanie služby alebo aplikácie v lehote stanovenej prevádzkovateľom, inak okamžite, má prevádzkovateľ právo prideliť používateľovi služby v rozsahu služieb poskytovaných zadarmo alebo právo odstúpiť od zmluvy.
  4. Prevádzkovateľ udeľuje používateľovi právo používať služby a aplikáciu v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke služby, alebo uvedených na webovej stránke prevádzkovateľa, najmä uvedených pre typ tarify predplatenej služby zvolenej používateľom
  5. Služba zadarmo: novým klientom ponúkame na obmedzenú dobu používanie našej služby na vyskúšanie zadarmo („Trial“). Používateľ nemá právo získať, ani povinnosť zakúpiť platené služby na používanie akejkoľvek platenej služby v dôsledku používania Trial verzie predplatenej služby.
  6. Beta služby a testovanie aplikácie: na účely testovania a hodnotenia služby používateľmi môžeme ponúknuť určité služby ako uzavreté (interné) alebo otvorené (voľne dostupné) beta služby („beta služba“ alebo „beta služby“). Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ má výhradnú právomoc a právo rozhodovať o dobe a lehotách určených na testovanie Beta služieb a o výsledku hodnotenia Beta služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje výhradné právo pre rozhodnutie o úspešnosti takéhoto testovania a prípadnom rozhodnutí ponúknuť Beta služby ako komerčné služby. Používateľ nemá právo získať, ani povinnosť zakúpiť platené služby, z dôsledku používania Beta služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo, úplne alebo čiastočne prerušiť ktorúkoľvek z Beta služieb a to aj bez predchádzajúceho upozornenia používateľa ktorý tieto Beta služby používa. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ nebude zodpovedný voči používateľovi ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek škodu súvisiacu, vyplývajúcu z alebo spôsobenú úpravou, pozastavením alebo zrušením ktorejkoľvek z Beta služieb z akéhokoľvek dôvodu.
  7. Platené predplatné používateľa za mesačný poplatok sa používateľ môže prihlásiť a získať prístup k celému obsahu služby alebo vybraným úrovniam služby, ak sú k dispozícii.
   1. Predplatné sa uhrádza mesačne alebo ročne v závislosti od doby trvania predplatného, ktorú si používateľ vybral. Prvá platba sa uskutoční v čase predplatenia a potom sa platby realizujú na začiatku každého mesiaca alebo roka inkasom, až kým sa predplatné nezruší, bez ohľadu na to, či zrušenie iniciuje predplatiteľ alebo prevádzkovateľ.
   2. Na optimalizáciu zabezpečenia transakcií prevádzkovateľ zvolil platobné systémy rôznych spoločností, s ktorými uzavrel príslušné dohody. Záruky poskytované prevádzkovateľom v oblasti zabezpečenia transakcií sú rovnaké ako záruky, ktoré prevádzkovateľ získala od týchto poskytovateľov platobných systémov.
   3. Ak nie je uvedené inak:
    1. Služby sú zakúpené ako predplatné používateľa a môžu byť prístupné nie viac ako určený počet používateľov,
    2. ďalšie predplatné používateľa môže byť pridané počas obdobia predplatného za rovnakú cenu, akú majú predchádzajúci úpisy, ktoré sú viazané na zvyšok obdobia predplatného, platné v čase, keď sú pridané ďalšie predplatné používateľa
    3. pridané predplatné používateľa sa skončia v ten istý deň ako existujúce predplatné. Užívateľské predplatné je určené pre určených používateľov a nemôže byť zdieľané ani používané viac ako jedným používateľom, ale môže byť opätovne pridelené novým používateľom, ktorí nahrádzajú bývalých používateľov, ktorí už nepotrebujú nepretržité používanie služieb
   4. Vyhradzujeme si právo ukončiť Váš prístup k službám, ak existuje dôvodné podozrenie, že ste služby využili na akúkoľvek nezákonnú alebo neoprávnenú činnosť.
  8. Free Editions : prevádzkovateľ môže používateľovi ponúknuť bezplatné služby. Používanie bezplatných služieb podlieha týmto VOP. Upozorňujeme, že bezplatné služby sú vám poskytované bezplatne až do určitých limitov, ktoré sú uvedené v dokumentácii alebo propagačných materiáloch k popisu služieb zadarmo. Využívanie týchto limitov vyžaduje nákup ďalších platených služieb. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže podľa svojho vlastného uváženia ukončiť prístup používateľa k bezplatným službám alebo ich častiam.
  9. Pri poskytovaní služby prevádzkovateľ vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť používania jednoduchej, rýchlej a bezpečnej dátovej analýzy s možnosťou API napojenia internetového obchodu používateľa do služby Delisend.com.
  10. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že služba poskytovaná prevádzkovateľom nie je poradenskou službou. Zmyslom a účelom služby je upozorniť používateľa na možné obchodné riziká vyplývajúce z jeho obchodnej činnosti. Všetky analýzy zákazníkov používateľa, informácie k zákazníkom a adresám doručenia a komentáre k zákazníkom používateľa majú informačný charakter. Poskytovateľ internetových stránok Delisend.com neručí za pravdivosť uverejnených informácií k jednotlivým zákazníkom používateľa a dištancuje sa od uverejnených subjektívnych hodnotení a komentárov.
  11. Za obsah a správnosť konkrétnych zdieľaných informácií vykonávaných vo vzťahu k tretím osobám, okrem iného aj vo vzťahu k svojim zákazníkom a k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť používateľ.
  12. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody v rámci prevádzkovania služby.
  13. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na prevádzkovateľa obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, prevádzkovateľ môže poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností prevádzkovateľa podľa týchto VOP.
  14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu v prevádzkovateľom určených balíčkoch za ceny stanovené prevádzkovateľom a právo poskytovať doplnkové služby podľa cenníka doplnkových služieb.
  15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. XI týchto VOP. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov prevádzkovateľa.
  16. Prevádzkovateľ má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto VOP.
  17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto VOP a to aj v prípade, ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.
  18. V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto VOP alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto VOP, prevádzkovateľ má právo jednostranne zrušiť účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát.V takomto prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.
  19. Ak chcete odstrániť svoj účet, musíte sa doň prihlásiť. Účet odstránite elektronicky odoslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára dostupného na internetovej stránke Poskytovateľa. Odstránený účet používateľa nie je možné znova obnoviť, ak zmeníte názor a bude chcieť, môžete sa kedykoľvek znova registrovať. Zrušením účtu používateľa dôjde k odstráneniu všetkých dát používateľa v rámci používania aplikácie. Ak má používateľ problém s odstránením účtu môže kontaktovať a požiadať o asistenciu Prevádzkovateľa, ktorý overí totožnosť používateľa a účet Používateľa následne odstráni. Žiadosť stačí zaslať elektronicky na emailovú adresu info@delisend.com
 7. Obmedzenia používania Služby
  1. Nesmiete:
   1. účastníci nemôžu služby preniesť alebo inak sprístupniť akejkoľvek tretej strane
   2. poskytovať akúkoľvek službu na základe služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa
   3. používať odkazy na webové stránky tretích strán bez súhlasu s ich zmluvnými podmienkami pre webové stránky
   4. používať služby na nezákonné účely alebo na prenos materiálu, ktorý je nezákonný, hanlivý, obťažujúci, urážlivý, invazívny do súkromia iného človeka, urážlivý, hrozivý, škodlivý, vulgárny, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný, uráža náboženské cítenie, podporuje rasizmus , obsahuje vírusy alebo tie, ktoré porušujú alebo môžu porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné práva iného.
  2. Vyhradzujeme si právo ukončiť Váš prístup k službám, ak existuje dôvodné podozrenie, že ste služby využili na akúkoľvek nezákonnú alebo neoprávnenú činnosť.
 8. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
  1. Prevádzkovateľ použije primerané komerčne úsilie na sprístupnenie on-line zakúpených služieb 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
  2. Poskytovateľ je oprávnený podľa potreby krátkodobo prerušiť prevádzku servera, najmä z dôvodu údržby, úprav a opráv zariadenia, ktoré priamo ovplyvňujú chod služieb objednaných používateľom. Ak je to možné, poskytovateľ informuje používateľa o výpadku vopred e-mailom alebo telefonicky. Ak je výpadok spôsobený poskytovateľom dlhší ako 24 hodín, suma za služby sa zníži o pomernú časť počtu dní v mesiaci, keď server nebol v prevádzke. Ak sa platba uskutoční za obdobie dlhšie ako jeden mesiac, suma sa zníži o pomernú časť času, počas ktorého bol server mimo prevádzky.
  3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť bezchybnú prevádzku aplikácie. Všetky chyby je povinná opraviť čo najskôr, najneskôr však do:
   1. veľmi závažné chyby, ktoré bránia prevádzke aplikácie do 24 hodín od ich nahláseniaalebo od ich zistenia samotným poskytovateľom,
   2. závažné chyby, ktoré obmedzujú používanie aplikácie používateľom do 48 hodín od ich nahlásenia alebo od momentu, keď ich zistí samotný poskytovateľ,
   3. nezávažné a kozmetické chyby do 96 hodín od nahlásenia alebo zistenia poskytovateľom
  4. Prevádzkovateľ zachová administratívne a technické záruky na ochranu bezpečnosti, dôvernosti a integrity údajov používateľa
  5. Tieto záruky budú zahŕňať, ale nie sú obmedzené na opatrenia na zabránenie prístupu, použitia, modifikácie alebo zverejnenia vašich údajov našimi zamestnancami, s výnimkou:
   1. poskytovania služieb a predchádzania alebo adresovania servisných alebo technických problémov,
   2. ako to vyžaduje v súlade s nižšie uvedenou časťou „Diskrétnosť: Vynútené zverejnenie“ alebo
   3. tak, ako to písomne povolil používateľ služby.
  6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje týkajúce sa jednotlivých používateľov služby a súhlasí s podmienkami definovanými v zásadách pre pravidlá ochrany osobných údajov.
 9. Práva a povinnosti používateľa
  1. Používateľ má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.
  2. Používateľ zodpovedá za obsah a údaje zverejnené a umiestnené na serveroch prevádzkovateľa a v službe Delisend.com a zaväzuje sa používať všetky služby len v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s dobrými mravmi.
  3. Používateľ aj poskytovateľ sú povinní dodržiavať zásady slušného správania, najmä v písomnej a telefonickej komunikácii.
  4. Používateľ má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. III týchto VOP a zároveň voči používateľovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.
  5. Nie sme pandemická komisia! Svoj účet môžete odstrániť bez podmienok Prevádzkovateľa, kedykoľvek aj okamžite a bez udania dôvodu.
  6. V prípade, ak má Používateľ podozrenie, že prístupové údaje k účtu Užívateľa získala neoprávnená osoba, alebo že neoprávnená osoba má k účtu Používateľa prístup, je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa. Používateľ zodpovedná za každé použitie Služby a každú aktivitu pod svojím užívateľským účtom.
 10. Platobné podmienky a fakturácia
  1. Prevádzkovateľ má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka zverejneného prevádzkovateľom verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude používateľom a návštevníkom ponúkať.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť ceny za službu.
  4. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, prevádzkovateľ je povinný rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.
  5. Účastníci majú právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online“ s využitím služieb internet bankingu alebo v režime „offline“. V prípade využitia režimu „offline“ prevádzkovateľ zašle návštevníkovi alebo používateľovi výzvu na zaplatenie ceny formou objednávky. Po zaplatení ceny za službu spoločnosť bezodkladne doručí používateľovi faktúru ako účtovný a daňový doklad. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra vystavená v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a bude obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu.
  6. Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto VOP znášajú účastníci.
  7. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti. Lehota splatnosti faktúry bude uvedená na faktúre s čím používateľ výslovne súhlasí, pričom za deň úhrady faktúry sa považuje deň, v ktorý boli pripísané peňažné prostriedky na účet poskytovateľa.
 11. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
  1. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za prerušenie poskytovania služby sú také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvňujú riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne spôsobenej napr. vyššou mocou, nariadením zákona vlády, živelnými pohromami ako sú povodne, požiar, zemetrasenia, občianske nepokoje, teroristické útoky, štrajk, blokáda, sabotáž, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) alebo iného pracovné problémy (iné ako je zapojenie našich zamestnancov), technické problémy v infraštruktúre alebo internete, zlyhanie alebo oneskorenie poskytovateľa služieb, alebo spôsobené útokom na odmietnutie služby.Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.
 12. Predchádzanie škodám a náhrada škody
  1. Prevádzkovateľ, návštevník a používateľ sú povinní venovať pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Účastníci sú povinní oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto VOP a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
  2. V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný o týchto okolnostiach písomne informovať používateľa.
 13. Informácie pre spotrebiteľov
  1. Reklamácie služby poskytovanej prevádzkovateľom, sťažnosti a podnety účastníkov je možné uplatniť:
   1. elektronicky vyplnením príslušného kontaktného formulára v účte používateľa
   2. elektronickým odoslaním žiadosti o reklamáciu na emailovú adresu: support@delisend.com
   3. telefonicky v pracovných dňoch na tel. č. +421908676424 čase od 9:00 do 16:00.
   4. písomne, zaslaním Žiadosti o reklamáciu na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa: Rosi Group s.r.o., Pažiť 5, 958 03 Pažiť
 14. Komunikácia od prevádzkovateľa
  1. Poskytovaná služba môže od prevádzkovateľa zahŕňať určité komunikácie ako sú servisné oznámenia, administratívne správy a informačné bulletiny. Účastníci berú na vedomie, že tieto oznámenia sa považujú za súčasť používania služieb. Ako súčasť našej politiky, aby sme vám poskytli úplné súkromie, poskytujeme aj možnosť odhlásiť sa od prijímania bulletinov od nás. Nebudete sa však môcť odhlásiť z prijímania servisných oznámení a administratívnych správ.
 15. Riešenie sporov / Alternatívne riešenie sporov
  1. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
  2. V prípade, ak nebudete spokojný s našim riešením, alebo vám na žiadosť neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na našu emailovú adresu, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny /mimosúdny/ spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk
  3. Ak sa spor medzi účastníkmi nevyrieši mimosúdnou dohodou, všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
 16. Ukončenie právneho vzťahu
  1. Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.
  2. Poskytovateľ má právo ukončiť túto zmluvu v prípade, ak používateľ neuhradí poplatky v prípade používania predplatných služieb alebo poruší licenčné podmienky, alebo zásadným spôsobom poruší povinnosti vyplyvajúce z týchto VOP.
  3. Prevádzkovateľ má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto VOP.
  4. Po skončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom je prevádzkovateľ povinný odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.
  5. Účastníci nemajú nárok na vrátenie poplatkov ani ich častí.
 17. Záverečné ustanovenia
  1. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
  2. Ak nie je v konkrétnej zmluve dohodnuté inak, všetky obchodné vzťahy medzi poskytovateľom a používateľom sa riadia týmito VOP poskytovateľa. Zmluvou a týmito VOP nie sú dotknuté príslušné ustanovenia Autorského zákona a iných právnych predpisov upravujúcich používanie počítačových programov a databáz a sankcie za ich nezákonné používanie.
  3. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť VOP. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojej webovej stránke alebo zaslať novú verziu na e-mailovú adresu používateľa. Poskytovateľ informuje používateľa o aktuálnej verzii VOP najneskôr pri každom zaslaní aktualizácie. Používaním služby alebo zaplatením faktúry, ktorá bude vystavená po takejto úprave VOP, používateľ tieto úpravy (zmeny, aktualizácie atď.) VOP v plnom rozsahu akceptuje.
  4. Uzavreté zmluvy sú archivované poskytovateľom v elektronickej alebo písomnej forme a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi poskytovateľom a používateľom a jazykom zmluvy je slovenský jazyk.
  5. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neúčinným, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Používateľ a poskytovateľ sa zaväzujú bezodkladne nahradiť neúčinné ustanovenie ustanovením, ktoré sa najviac približuje hospodárskemu účelu sledovanému neúčinným ustanovením, a to formou písomného dodatku.
  6. Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti so zmluvou elektronickou poštou sa považujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich odoslania druhej zmluvnej strane na jej mailovú adresu uvedenú v zmluve alebo na inú adresu, ktorú táto zmluvná strana oznámila doručujúcej zmluvnej strane. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany sa dohodli, že elektronickou poštou môžu byť zaslané správy, dokumenty a informácie nemajú povahu právneho úkonu, t.j. správy, dokumenty a informácie na úrovni bežnej komunikácie nespôsobujú vznik, zmenu alebo zánik záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.
  7. Účastník vyhlasuje, že si VOP dôkladne prečítal, obsahu, právam a povinnostiam z nich pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu službu používajú.
  8. Tieto ako aj prípadné ďalšie VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
 18. Koniec zmluvných VOP
  1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, kontaktujte nás. Oslovte nás na prostredníctvom kontaktnej stránky Delisend.com - kontakt alebo na emailovej adrese support@delisend.com
Posledná aktualizácia: 1 augusta 2021
TOP